ZRI Chrobok

Projekty współfinansowane prze środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej

1. Rozwój przedsiębiorstwa ZRI Chrobok Sp.j. w drodze poprawienia konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego zestawu urządzeń: wibromłota
bezrezonansowego z urządzeniem pomiarowym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

• Wartość projektu – 1.100.000 zł
• Wartość dofinansowania – 550.000 zł
• Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rop.silesia-region.pl

Dzięki inwestycji w wibromłot bezrezonansowy wraz z urządzeniem pomiarowym nasza firma ulepszyła usługę wbijania grodzic stalowych poprzez dodanie elementu stałego monitoringu drgań sąsiedniej zabudowy. Ponadto poszerzyliśmy zakres robót o dwie nowe technologie – pale VIBREX i VIBRO.

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

2. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do prac związanych z geoinżynierią – współfinansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Środki z tego programu przeznaczyliśmy na częściowe pokrycie kosztów zakupu urządzenia do iniekcji wysokociśnieniowej jet-grouting.

3. PROGRAM OPERACYJNY Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na postawie programu nr SA. 57015 (2020/N)

• Wartość dofinansowania: 43.736,00 zł
• Wkład Funduszy Europejskich: 43.736,00 zł